Om oss

Rogaland forfattarlag er ein interesseorganisasjon for forfattarar i Rogaland, også fribyforfattarar.

For å bli medlem må ein allereie vera med i ein eller fleire av desse forfattarorganisasjonane: Norsk forfattersentrum, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Den Norske Forfatterforening og Norske Dramatikeres Forbund.

Organisasjonsnr.:
913209788.

Fakturaadresse:
Rogaland forfattarlag
v/Terje Torkildsen
Muségata 25
4010 Stavanger.

VEDTEKTER

Vedtatt 11.06. 2013, revidert 14.04.2021.

§ 1 – Formål

Rogaland forfatterlag (RF) skal være et faglig og sosialt forum for forfattere som arbeider og bor i fylket. Laget skal fremme forfatternes interesser i forhold til lokale myndigheter og kulturinstitusjoner.

§ 2 – Medlemskap

Medlemmer av Norsk Forfattersentrum (NF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Den Norske Forfatterforening (DnF) og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) og skrivende fribyforfattere, som bor og arbeider i Rogaland, kan bli medlemmer.

§ 3 – Kontingent

Kontingenten vedtas av årsmøtet med vanlig flertall.  Alle medlemmer som har betalt kontingent  har stemmerett.

§ 4 – Styret

RF ledes av et styre på fem medlemmer og minimum ett varamedlem. Styret er vedtaksført når tre medlemmer, inkludert varamedlemmer, er tilstede.

Styret er det utøvende organ mellom årsmøtene og er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt. Styret skal utvikle laget som faglig og sosial møteplass.

Styret er ansvarlig for lagets økonomi, for godkjent regnskapsførsel og for at lagets regnskap blir revidert.

Styret skal holde minst fire ordinære styremøter i året. I tillegg skal styremøte holdes dersom leder eller et flertall av styremedlemmene krever det. Møtene skal innkalles skriftlig. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

§5 – Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste organ. Årsmøtet skal gi retningslinjer for lagets virksomhet.

Årsmøtet holdes hver år innen utgangen av april. Innkalling skjer åtte uker før, mens årsmøtepapirene sendes ut senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler: – årsmelding – revidert regnskap – budsjett – kontingent – innsendte forslag – valg

Årsmøtet velger styre, revisor og eventuelt valgnemnd.

Både faste medlemmer av styret og varamedlemmer velges for to år.

Årsmøtet velger ved separate valg leder og nestleder for ett år blant styrets medlemmer

Revisor velges for ett år.

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. For å bli æresmedlem må man være medlem av RF og gjennom sitt virke ha fremmet lagets interesser på særlig måte.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være kommet til styret minst fire uker før årsmøtet. Andre saker kan vedtas behandlet av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 6 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/3 av medlemmene eller et flertall av styret krever det.

Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig. Innkalling med sakspapirer sendes ut til medlemmene med fire ukers varsel. Bare den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles for, kan behandles av møtet.

§ 7 – Vedtektsendringer

Forslag om endringer av vedtektene må være kommet til styret minst fire uker før årsmøtet, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 8 – Oppløsning

Oppløsning av RF kan kun skje med 3/4 flertall på årsmøte. Møtet som skal behandle oppløsning skal innkalles med tre måneders varsel.

Møtet skal ta stilling til hvordan lagets midler og arkiv skal oppbevares og disponeres i framtida i tråd med lagets formål.